Tuesday, March 10, 2009

Collaboration online services

Lúc này tớ chuyển sang các dịch vụ online cho nó đồng nhất, tiết kiệm được khối thời gian khi phải làm việc trên nhiều máy khác nhau: lappy, deskies (@home, @work, etc)


Bookmarks
http://foxmark.com


Technical notes
http://pastebin.org


To-Do list
http://tadalist.com


IRC gossips:
http://mibbit.com


Compilers:
http://codepad.org


and more...

No comments: