Sunday, January 11, 2009

ThunderBird Gmail IMAP

+ Trước tiên đăng nhập vào web mail.google.com, bật chức năng IMAP :

- Settings -> Forwarding and POP/IMAP -> IMAP access -> Status: Enable IMAP


+ Tạo account mới trong ThunderBird với tài khoản Gmail :

- Tools -> Account Settings -> Add Account -> Email account -> Next : nhập tài khoản mail Google (ví dụ: username@gmail.com )


+ Chọn phương thức lấy thư, server lấy thư, server gởi thư:

- Next : type of incoming server -> IMAP ; Incoming server -> imap.gmail.com ; Outgoing server -> smtp.gmail.com


+ Chọn tên hiển thị trong thư gởi đi và thư nhận : để đơn giản nên điền chính tài khoản mail Google

- Next : Incoming User Name: username@gmail.com , Outgoing User Name: username@gmail.com


+ Chọn tên đại diện cho tài khoản trong Thunder Bird:

- Next -> AccountName : "gì cũng được :) " -> Next -> Finish !


+ Thiết lập trong ThunderBird (Account Settings), phần máy chủ nhận (Server Setting) :

- Server Settings -> Port : 993.
- Server Settings -> Security Settings -> Use secure connection -> SSL .


+ Thiết lập trong ThunderBird (Account Settings), phần máy chủ gởi (Outgoing server SMTP) :

- Chọn tài khoản tương ứng (thường có chữ Default) -> Edit -> Server Name : smtp.gmail.com ; Port : 587 (hoặc 25 ) ; User name and password : username@gmail.com (nên điền đủ cả phần @) ; Use secure connection : TLS, if available


+ OK, OK , thiết lập cơ bản vậy là xong ! Bây giờ có thể thử get mail và send mail :-)


Còn phần Recommended Settings sẽ ở 1 post sau :-)

Have fun,
No comments: