Monday, January 05, 2009

JavaCard quick notes [3]

=== Quy trình phát triển một "cardlet" ===

Nhúng sâu vào lý thuyết để hiểu tường tận cơ chế. Tiếp theo, mình note thêm về Qui trình phát triển ra một Cardlet
(Applet từ đúng kỹ thuật là JavaCard Applet, nhưng nó trùng với Java Web Applet, nên mình thích gọi là "cardlet" hơn).

Mô hình dưới đây sẽ khái quát qui trình phát triển mã nguồn, thử nghiệm và kết xuất ra đầu cuối cho thiết bị của một applet:- Step 1: Bằng bất cứ một trình soạn thảo nào bạn cũng có thể tạo ra một applet theo cấu trúc mẫu. Hoặc đơn giản hơn thì có thể dùng các IDE hỗ trợ (eclipse + jcop plugin) để tạo ra một applet bao gồm tập các file .java và dùng trình biên dịch chuẩn build thành các .class file.

- Step 2: Bằng công cụ hỗ trợ (JCOP plugin hoặc JavaCard Develop Environmen - JCDE2) để test, debug trên môi trường ảo do công cụ thiết lập.

- Step 3: Khi tiến hành build applet, bộ công cụ cũng biên tập ra các file .cap và các file .export bằng bộ Java converter. Các file .cap, .export là những tài nguyên sẽ được dùng để cài đặt trực tiếp lên các thẻ thật, thành các applet thật trên chip JavaCard. Mỗi CAP file là thể hiện của một "package" đã được tạo. Nếu cardlet có kết hợp nhiều package, thì mỗi package sẽ convert thành một .cap file và 1 .export file.

- Step 4: Sau khi đã test, debug và kiểm tra cardlet hoàn tất, xem như cardlet đã sẵn sàng để được tải lên card. Tài nguyên là các cap file và export file sẽ được dùng để tải lên card thật.

No comments: