Saturday, January 24, 2009

2009 informatic technologies

Top 10 hot technologies for 2009

* Virtualization (ảo hóa)

* Cloud computing (tính toán mây)

* Servers (máy chủ)

* Web-oriented architectures (kiến trúc hướng web)

* Enterprise mashups (thương mại tổng hợp)

* Specialized systems (hệ chuyên gia)

* Social software and social networking (mạng xã hội)

* Unified communications (giao tiếp thống nhất)

* Business intelligence (nghiệp vụ thông minh)

* Green IT (công nghệ tin học xanh)Runner-up: RFID (xác định bằng tần số radio)

No comments: