Friday, February 06, 2009

Aptech VN books

Dưới đây là link tải bộ ACCP 7.1 , tài liệu chính mới nhất của các học viện Aptech VN, được chia thành 17 phần :

http://www.mediafire.com/?gme9tgtyttz
http://www.mediafire.com/?t1y1tzo3zcm
http://www.mediafire.com/?ugg0hmycgcf
http://www.mediafire.com/?xovz2x1n0wm
http://www.mediafire.com/?wx9mbtmfomg
http://www.mediafire.com/?2gtbheelyau
http://www.mediafire.com/?zynv4jdxyym
http://www.mediafire.com/?mw1obhzmtky
http://www.mediafire.com/?lyzbly0syrl
http://www.mediafire.com/?dnn11m2r2ke
http://www.mediafire.com/?mnkymd9pwfm
http://www.mediafire.com/?k3y240jxngn
http://www.mediafire.com/?kwdgemmx4mm
http://www.mediafire.com/?nf2fmde9zmp
http://www.mediafire.com/?m0hnmymzjrw
http://www.mediafire.com/?jm3m2y3wily
http://www.mediafire.com/?xnscysmmzbm


Mirror:

http://www.adrive.com/public/eebc6d67f5f41b225e22ae26cfbe14044dd2fbce9e50e62b56c86a5736eadc94.html
http://www.adrive.com/public/6a892301907e9a9604289e9dc39e304ef7932e5340e24f57f30f1670936c6b7a.html
http://www.adrive.com/public/af7c3c712b07af12581156445ee3145e3544bdf1b830c9da3e0a9d81f5d7beb7.html
http://www.adrive.com/public/f3d21fb5cfb9ca0a2f8b817a03cfd237c5a9ec49764d77a688bc496b97717e7e.html
http://www.adrive.com/public/272fc5bf56f86f758d391f5a8aff4fb756edf02cddd81db306ae2f31c4eb05c1.html
http://www.adrive.com/public/aa399b353659d62a371c2cb24239828d97b3472bbfd4e7f6ab2c4bccfbf8661a.html
http://www.adrive.com/public/7b1b91da3e2bac6f57817c380a4cd9a6000843f11964fc9fa8a2fce5ac696fb2.html
http://www.adrive.com/public/1c75d1c3ed7401789ec4b73b9e8a882e0d9ca6aa0c4e702503b7a197444eabbc.html
http://www.adrive.com/public/3ed3877ff7210661a6c6e244ad309a864154e08921b631064bc0f6961e933f09.html
http://www.adrive.com/public/69ad9df24493ecf48e8de0a69993fed072b308e289738f37be9dc2a5e70c7823.html
http://www.adrive.com/public/eafc4f6927d8e70a27d850c219bf7c56e1ccbb38928aa8e5e26c23b34a6b41e1.html
http://www.adrive.com/public/7ea9dfc164db0776ad58a7c3dae145f8629ccb435d53e52eac831f41c6d2b041.html
http://www.adrive.com/public/c12e3a1a5fa492d539eb03112ba2126d2ae740010bfcda6c3e81611d08f1246a.html
http://www.adrive.com/public/5653d968b8dc6d8c04e13ac444e14d136400bad4273465e4f87a89517050dab0.html
http://www.adrive.com/public/ce93f7afc7d9d4b414566bbe0ae30e7011191b1d338eff2e4f9b1d434029230a.html
http://www.adrive.com/public/ca2ad64261bf802a48bb30372c514759c78e01d1d0aa8931acc148b6e9f64dec.html
http://www.adrive.com/public/411be0801872549d82132ccd3bcf6332fedec4b2d65f4bf4ff8bfd5d9b850e88.html


Mirror 2:

http://www.mediafire.com/?gxzjaeggvos
http://www.mediafire.com/?1odw3omydoi
http://www.mediafire.com/?mybbnhhoncx
http://www.mediafire.com/?tvfeobyvvny
http://www.mediafire.com/?lvmwinrzwnv
http://www.mediafire.com/?kpmdutjl6nv
http://www.mediafire.com/?wwymtmhptbs
http://www.mediafire.com/?i0vlsxmzsz3
http://www.mediafire.com/?bmtxybxpim1
http://www.mediafire.com/?wrirfuhdjrd
http://www.mediafire.com/?wvrt2mynmbz
http://www.mediafire.com/?zzbbbydjocz
http://www.mediafire.com/?zerbnfubfyh
http://www.mediafire.com/?pmfrlx3ztiq
http://www.mediafire.com/?xyvgbnoyh0y
http://www.mediafire.com/?w4zr6m0eaiw
http://www.mediafire.com/?0gnwqcm5zqm


Enjoy !

1 comment:

developerstackin said...

Very useful. Can I get these links in my email.