Saturday, November 08, 2008

PHP performance tips

Đã kiểm tra trên PHP5, còn PHP4 thì chưa, nhưng chắc cũng vậy.

1/ foreach nhanh hơn for, for nhanh hơn while

2/ echo nhanh hơn print

3/ include nhanh hơn include_once

4/ single quote string (') nhanh hơn double quote (")

5/ phương thức static nhanh hơn non-staticNguyên do :

Các kết quả trên khá hợp lý nếu bạn nghĩ kỹ 1 chút về cú pháp PHP và ý nghĩa của các phần trên trong đó :-)

No comments: