Tuesday, October 28, 2008

Java Tiger and Mustang [2]

Trong bài trước tôi đã nêu những điểm mới trong JDK 5 (Tiger) , và bài này sẽ nêu những điểm mới của JDK 6 (tên mã Mustang) :


Các cải tiến chính của Mustang là nhắm vào GUI và lập trình Desktop.


java.lang.Console
Đọc và ghi dữ liệu ra màn hình console một cách thuận tiện.

System.console()
System.console().readLine()
System.console().readPasword()


java.util package
Phương thức copyOf của Array
Arrays.copyOf(int[] original,int iLength);
Arrays.copyOf(double[] original,int iLength);
…..

Calendar có thêm DisplayName
String getDisplayName(int field, int style, Locale locale)
Map getDisplayNames(int field, int style, Locale locale)

Empty String methods
boolean isEmpty()


java.awt package
Đối tượng Desktop : Lập trình viên có thể gọi trình chạy tương ứng để đọc hoặc chạy bất kỳ file nào.

Desktop d = Desktop.getDesktop();
boolean isSupported(int action);
void open(File file)


java.awt package
Đối tượng SystemTray và TrayIcon : Tạo icon cho chương trình chạy ngầm trên System Tray

SystemTray t = SystemTray.getSystemTray();
TrayIcon tc =
new TrayIcon(Image i, String strTittle, PopupMenu p);
tc. setImageAutoSize(boolean b)
t.add(tc);


javax.swing
Splash Screen : Tạo màn hình splash trong lúc đợi máy ảo Java nạp chương trình.

java -splash:mySplashScreen.jpg HelloSplash
SplashScreen s = SplashScreen.getSplashScreen();
g = (Graphics2D)splash.createGraphics();


javax.swing
SortedTable : Sắp xếp và lọc dữ liệu trên bảng

class RowSorter
class RowFilter

JTable
setRowSorter(RowSorter)
RowSorter
setRowFilter()


javax.swing
TextPrint : In dữ liệu từ text ra máy in, hỗ trợ paste.

JTextArea
paste()
print()

Tab Pane : Tab Component Pane
setTabComponentAt(int index, Component c)


java.io package
GifWriter : Hỗ trợ convert sang chuẩn ảnh gif
DiskSpace : Xem thông tin còn trống trên các ổ đĩa.


JDBC 4.0 : (12/2006)
Không cần chỉ rõ Driver lúc dịch.
Nâng cao có chế bắt lỗi :

SQLException implements Iterable.
Bắt nhiều lỗi trong một SQLException

Đối tượng RowId
RowId rowid = rs.getRowId(int index);

Cuối cùng là hỗ trợ thêm khả năng kéo thả của nhiều Component và JComponentHave fun,

No comments: