Sunday, October 19, 2008

Standard Widget Toolkit

SWT là một UI toolkit mã nguồn mở được khởi đầu bởi IBM, nhằm phát triển GUI bằng ngôn ngữ Java, thay cho các gói truyền thống được Sun cung cấp sẵn như AWT, Swing.

Mục tiêu của SWT là cung cấp giao diện thuần (Native) và cải thiện về mặt tốc độ so với Swing, nên SWT chủ yếu hiện thực bằng cách gọi API của chính OS trên platform đó, thay vì tự vẽ lại như Swing. Đa số API của các OS phổ biến hiện nay đều hiện thực bằng C/C++ nên thường SWT sử dụng JNI để hiện thực chức năng nói trên.

Một điểm lưu ý nữa là SWT khuyến cáo người phát triển tự loại bỏ các thành phần không dùng tới, thay vì dựa vào bộ dọn rác (garbage collector) của Java .

Các thành phần SWT thường dùng:

+ Display và Shell
+ Label, Text và StyledText
+ Button (push, check, radio, toggle, arrow)
+ Slider, Spinner và Sash
+ Table, TableColumn, TableItem và TableEditor
+ TabFolder và TabItem
+ ToolBar và ToolItem
+ Tray và TrayItem
+ Tree và TreeItem
+ ToolTip và ProgressBar
+ ... (ngoài ra còn nhiều thành phần mà AWT/Swing không có) ...


(Nếu trong Eclipse chưa có gói swt.jar thì bạn có thể vào website Eclipse để tải)

No comments: