Wednesday, October 08, 2008

Quick Java quiz

Tuần trước có vào đọc thấy bài Quiz ở blog Weiqi Gao, cũng hay hay, show cho bà con xem:

Q: Compile, or no compile?

public class Foo {
public static void main(String[] args) {
Integer Object = new Integer(1024);
Object Integer = Object;
System.out.println(Integer);
}
}


Kết quả chạy thử thì Compile được, không có vấn đề gì.


Kết luận: Các tên lớp (Ojbect, Integer, ...) không phải là từ dành riêng (reserved word) trong Java, vì thế ta có thể đặt làm tên biến như bình thường, biên dịch không báo lỗi.


Còn bây giờ là 1 bài Quiz khác cho các bạn :-)

/* Given the following code what is the effect of a being 5: */

public class Test {
public void add(int a) {
loop: for (int i = 1; i < 3; i++) {
for (int j = 1; j < 3; j++) {
if (a == 5) {
break loop;
}
System.out.println(i * j);
}
}
}
}

Chọn lựa:

A. Generate a runtime error
B. Throw an out of bounds exception
C. Print the values: 1, 2, 2, 4
D. Produces no output


Your choice?

No comments: